ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်စောယုယုအောင်ဌာနခွဲစာရေးL.L.B
‌ဒေါ်မေဇင်သိန်းအငယ်တန်းစာရေးB.Sc (Bot
ဒေါ်ရည်ဝေနှင်းအငယ်တန်းစာရေးB.Sc(Chem)