ကျောင်းသားရေးရာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်ထက်ထက်အောင်ရုံးအုပ်B.Sc (Geology)
ဒေါ်ခင်စန္ဒာမြင့်အငယ်တန်းစာရေးB.A (Hist)

ဒေါ်ဆုဆုမြတ်နိုးအငယ်တန်းစာရေးB.A(Hist)

ဒေါ်မေဦးဇင်အငယ်တန်းစာရေးB.Sc(Chem)