ငွေစာရင်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်သန္တာဝင်းစာရင်းကိုင်(၁)B.Com
ဒေါ်နိုင်နိုင်ဝင်းစာရင်းကိုင်(၄)B.Sc(Stat)
ဒေါ်လွင်မာစိုးစာရင်းကိုင်(၄)B.(Eco)Art