သုတနည်းပညာဌာန

သုတနည်းပညာဌာန သည် ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ်( ပုံမှန် ) သင်တန်းများနှင့် ကွန်ပျူတာအခြေခံ ( ကာလတို ) သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ပထမနှစ် (ပုံမှန်) သင်တန်းတွင် Computer Software ၊ Hardware System နှင့် Engineering  Drawing  ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။  ဒုတိယနှစ် ( ပုံမှန် ) သင်တန်းတွင် Software System နှင့် Networking ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက် ရှိပါသည်။ ကာလတိုသင်တန်းဖြစ်သည့် (Computer Basic Course )  တွင်  Microsoft  Word , Microsoft Excel  နှင့်  Microsoft Power  Point  တို့ကို  သင်ကြားပေးပါသည်။ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် သင်တန်းများကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးပါက ရိုးရိုးအောင်မြင်သူများသည် (IT) နှင့် သက်ဆိုင်သော အလုပ်အကိုင်များကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အထူးအောင်မြင်သူ များသည် ( A.G.T.I ) ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်လ/ထ ကထိက

B.C.Sc
ဒေါ်စန်းစန်းဝေလ/ထ ကထိကB.C.Sc, M.C.Sc(Thesis)
ဒေါ်ဆုမွန်အောင်လ/ထ ကထိကB.C.Sc(Hons:)
ဦးဇင်ကိုလတ်လ/ထ ကထိကB.E(IT)
ဒေါ်နီလာဆွေစက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)A.G.T.I (IT)
ဒေါ်ခင်သန္တာစိုးစက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)A.G.T.I (IT)
ဒေါ်ထက်ထက်အောင်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)A.G.T.I (IT)

No First Year Subjects Second Year Subjects
1 Myanmar English
2 English Mathematics
3 Mathematics Software System
4 Physics Network System
5 Chemistry  
6 Drawing  
7 Basic Computer System  
8 Computer Hardware System  

ကျောင်းသားများ၏ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ