လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန

လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာနသည် ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ် ( ပုံမှန် ) သင်တန်းများနှင့် လျှပ်စစ်အခြေခံ (  ကာလတို  )သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ပထမနှစ်( ပုံမှန် ) သင်တန်းတွင် Electrical  Principle ( ET – 101 ) နှင့် Electrical Installation ( ET – 102  ) နှင့် Engineering  Drawing ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ ဒုတိယနှစ်(ပုံမှန်) သင်တန်းတွင် Electrical Drives and Machines ( ET-201 ) နှင့် Electrical  Auto  Machines and Control  ( ET – 202 ) ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ ကာလတိုသင်တန်းတွင် အခြေခံလျှပ်စစ်နှင့် အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း၊  အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် ပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း၊ Motor  Control  သင်တန်း နှင့်  Motor  Repair  သင်တန်းတို့ကို သင်ကြားပေးပါသည်။ ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ် ( ပုံမှန် ) သင်တန်းများတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးပါက  ရိုးရိုးအောင်မြင် သူများသည် လျှပ်စစ်နှင့်သက်ဆိုင်သော အလုပ်အကိုင်များကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး  အထူးအောင်မြင်သူများသည် (A.G.T.I)  ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်ဝါဝါစိုးတွဲဖက်ပါမောက္ခB.E (EP)
ဦးအောင်မျိုးဝင်းကထိကE.G.T.T(EP
ဒေါ်ဟန်သီထွန်းကထိကB.E (EP)
ဒေါ်ထက်ရွှေစင်ထွန်းလ/ထ ကထိကB.E (EP)Q
ဒေါ်ဆုနန္ဒာလှိုင်နည်းပြB.E (EP)
ဒေါ်သဉ္ဇာအောင်နည်းပြB.E (EP)
ဒေါ်ဖြူစင်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)A.G.T.I (EP)
ဒေါ်သော်တာလင်းစက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)A.G.T.I (EP)
ဒေါ်မေမွန်မွန်ကျော်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)A.G.T.I (EP)
No First Year Subjects Second Year Subjects
1 Myanmar English
2 English Mathematics
3 Mathematics Electrical Drive and Machines
4 Physics Electrical Automation & control
5 Chemistry  
6 Drawing  
7 Electrical Principle  
8 Electrical Installtaion  

ကျောင်းသားများ၏ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ