အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန သည် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်(ပုံမှန်) သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ ပထမနှစ် ( ပုံမှန် ) သင်တန်းတွင် Basics  Electronics ,  Basic Electricity Components  and  Circuits  နှင့် Engineering Drawing  ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချ လျှက်ရှိပါသည်။ ဒုတိယနှစ် (ပုံမှန်) သင်တန်းတွင်  Applied  Electronics  & Digital  နှင့် Radio Communication  ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ ပထမနှစ်နှင့်ဒုတိယနှစ်သင်တန်းများ အောင်မြင်ပြီးစီးပါက ရိုးရိုး အောင်မြင်သူများသည် (Electronics) နှင့် သက်ဆိုင်သောအလုပ်အကိုင်များတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အထူး အောင်မြင်သူများသည်  ( A.G.T.I  ) ပထမနှစ်သင်တန်းသို့  ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်ဆွေဇင်ဖြူစက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)A.G.T.I(EC),B.Sc(Phys)
ဦးကျော်ဇင်အောင်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)B.E(EC)
ဒေါ်ငုဝါနိုင်နည်းပြB.E(EC)
ဒေါ်နွယ်နီခိုင်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)B.Tech (EC)
ဒေါ်ခင်လေးနွယ်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)A.G.T.I(EC)
No. First Year Subjects Second Year Subjects
1 Myanmar English
2 English Mathematics
3 Mathematics Applied Electronics ( Analog & Digital)
4 Physics Radio Communication
5 Chemistry  
6 Drawing  
7 Basic Electronic  
8 Basic Electricity Components and Circuits  

ကျောင်းသားများ၏ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ