ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကျောင်းအုပ်ကြီးများ

စဉ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကာလ အမည်
၅-၅-၂၀၀၉  မှ ၂၉-၁၂-၂၀၀၉  ထိ ဦးသန်းထွန်းမင်း
၃၀-၁၂-၂၀၀၉  မှ ၁၁-၅-၂၀၁၅  ထိ ဦးမျိုးမင်းထွန်း
၁၂-၅-၂၀၁၅ မှ ၃-၆-၂၀၁၈  ထိ ဦးမင်းဇော်ဦး
၄-၆-၂၀၁၈  မှ ၁၄-၃-၂၀၂၁ ထိ ဦးဇော်ဝင်းထွန်း
၁၅-၃-၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိ ဦးမင်းဇော်ဦး

လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အချက်အလက်များ

အမည် ဦးမင်းဇော်ဦး
ဘွဲ့ M.E(EC)
ရာထူး ကျောင်းအုပ်ကြီး ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
စုစုပေါင်းလုပ်သက် ၂၂ နှစ် ၉ လ
လက်ရှိကျောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ ၁၅-၃-၂၀၂၁ မှ ယနေ့ထိ