ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံ

ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ် ရာထူး လက်ရှိအင်အား မှတ်ချက်
ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဒု- ကျောင်းအုပ်ကြီး -
 ကထိက
လက်ထောက်ကထိက ၁၃
နည်းပြ
စက်မှုကျွမ်းကျင်-၁
စက်မှုကျွမ်းကျင်-၃
စက်မှုကျွမ်းကျင်-၄
ရုံးအုပ်
၁၀ ဌာနခွဲစာရေး
၁၁ စာရင်းကိုင်-၁
၁၂ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃
၁၃ လုံခြုံရေး
၁၄ သန့်ရှင်းရေး
၁၅ နေ့စားဝန်ထမ်း ၁၃
စုစုပေါင်း ၆၀
စဉ် ဌာန လက်ရှိအင်အား မှတ်ချက်
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း နေ့စား (၁)ဦး
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
သုတနည်းပညာသင်တန်း
စာပေ
စုစုပေါင်း ၃၈
စဉ် ရာထူး လက်ရှိအင်အား မှတ်ချက်
ကျောင်းအုပ်ကြီး
စာရင်းကိုင်(၁)
ရုံးအုပ်
ဌာနခွဲစာရေး
စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၃)
လုံခြုံရေး
သန့်ရှင်းရေး
နေ့စားဝန်ထမ်း ၁၃
စုစုပေါင်း ၂၂