စာပေဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်သင်းသင်းအေးကထိကB.A(Myan)
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်လ/ထ ကထိကB.A(Eng)
ဒေါ်ဝေဝေမြင့်လ/ထ ကထိကB.A(Eng)
ဒေါ်စန္ဒာဝင်းလ/ထ ကထိကB.A(Eng), DESP
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်သင်းသင်းဆွေတွဲဖက်ပါမောက္ခM.Sc(Maths)
ဒေါ်ခိုင်ဇာလင်းကထိကM.Sc(Maths)
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်ဝင်းဇာခြည်အောင်
ကထိက
M.Sc(Physics)
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်သီသီအေးကထိကM.Res(Chemistry)

ကျောင်းသားများ၏ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ