အခြေခံပန်းရံသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)တွင်ကာလတိုသင်တန်းများကို(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အခြေခံပန်းရံသင်တန်းကို အပတ်စဉ်( ၁ ),(၂) နှင့် (၁၀) တွင် အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ပြည်) အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကာလတို (၁)လသင်တန်းဖြစ်ပြီး နာရီပေါင်း(၃၂)နာရီ သင်ကြားပေးပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အုတ်စီခြင်းအကြောင်းသင်ကြားပေးပြီး Plastering ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ၁:၂:၄ R.C ပစ္စည်းပြုလုပ်ခြင်းများကိုလည်း သင်ကြားပေးပါသည်။ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။အပတ်စဉ်တစ်ခုလျှင် သင်တန်းသားဦးရေ (၁၀)ယောက် လက်ခံသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။

သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရရှိပါသည်။