ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)တွင်ကာလတိုသင်တန်းများကို(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုသင်တန်းကို အပတ်စဉ်(၁၂) နှင့် (၁၆) တွင် အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ပြည်) အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကာလတို (၁)လသင်တန်းဖြစ်ပြီး နာရီပေါင်း(၃၂)နာရီ သင်ကြားပေးပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် Measurement form , Builders’ Estimate , Bill of Quantity နှင့် Abstract of Cost များကိုလည်း သင်ကြားပေးပါသည်။ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်မှာ အဆောက်အဦနှင့်ပတ်သက်သည့် ပုံဆွဲနည်းအခြေခံရှိရပါမည်။အပတ်စဉ်တစ်ခုလျှင် သင်တန်းသားဦးရေ (၃၀)ယောက် လက်ခံသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။

သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရရှိပါသည်။