အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)တွင်ကာလတိုသင်တန်းများကို(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်းကို အပတ်စဉ်(၁) မှ (၁၇) ထိ အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ပြည်) လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကာလတို (၁)လသင်တန်းဖြစ်ပြီး နာရီပေါင်း (၂၄)နာရီ သင်ကြားပေးပါသည်။လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ အခြေခံပညာများကို သင်ကြားပေးပါသည်။

1. Introduction to Electrical Safety and Workplace Safety
2. Basic Concept of Electricity 
3. Electrical Hand Tools & Equipments
4. Multimeter or A.V.Ometer( Analog and Digital)
5. Clamp Meter
6. Neon Tester
7. Conductor, Insulator and Cable
8. Selection of Wire Size
9. Graphic Symbol (IEEE Std 315-1975)
10.Wire Splicing
11. Wiring Accessories
12. Wiring Method and Wiring System
13. One Lamp is Controlled by 1-Way, 1-Gang Switch
14. Three Lamps are Controlled by 1-Way, 3-Gang Switch
15. One Lamp is Controlled by 1-Way, 2-Gang Switch Socket
16. Fluorescent Lamp Circuit
17. Two-way Switch Circuit Control
18. Contruction of Main Switch Board with Change-over Switch
19.Lay Out Point Plan and Tree Circuit or One Line Diagram

အပတ်စဉ်တစ်ခုလျှင် သင်တန်းသားဦးရေ (၃၀)ယောက် လက်ခံသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။

သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရရှိပါသည်။