တက်ရောက်ပြီးစီးသော ကျောင်းသား/သူ များ

ပညာသင်နှစ်အလိုက်

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၂၀- ၂၀၂၁)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT)
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT)
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET)
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) ၁၀  - ၁၀
သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT)
စုစုပေါင်း ၁၇ ၂၃

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) ၂၂ ၂၈
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) ၁၈ ၂၀
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) ၁၆ ၂၂
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) ၃၀  - ၃၀
သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) ၁၄ ၁၉
စုစုပေါင်း ၁၀၀ ၁၉ ၁၁၉

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၈ - ၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၁၉)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) ၂၀ ၂၉
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) ၁၄ ၁၉
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) ၁၄ ၁၅
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) ၂၂  - ၂၂
သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) ၁၁ ၁၆
စုစုပေါင်း ၈၁ ၂၀ ၁၀၁

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) ၁၅ ၂၃
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) ၁၃ ၁၄
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) ၁၀ ၁၁
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) ၁၈  - ၁၈
သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) -
စုစုပေါင်း ၆၅ ၁၀ ၇၅

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၆ - ၂၀၁၇) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) ၁၅ ၁၅ ၃၀
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT)
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET)
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT)  -
သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT)
စုစုပေါင်း ၃၅ ၁၉ ၅၄

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၅ - ၂၀၁၆) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၅ - ၂၀၁၆)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) ၁၀
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) -
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET)
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT)  -
စုစုပေါင်း ၁၅ ၂၂

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၄ - ၂၀၁၅) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) -
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) -
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) -
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) -  - -
စုစုပေါင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၃ - ၂၀၁၄) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၃ - ၂၀၁၄)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT)
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT)  -
စုစုပေါင်း ၁၂

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၂- ၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၂ - ၂၀၁၃)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT)     ၃
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT)
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) -
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT)  -
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (MT) -
ရေခဲသေတ္တာနှင့်အဲယားကွန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (RACT) - - -
စုစုပေါင်း ၁၆ ၂၀

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၁- ၂၀၁၂) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၁ - ၂၀၁၂)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) -    ၅
ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက်နည်းပညာသင်တန်း (BST) - - -
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT)
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) -
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT)  -
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (MT) -
စုစုပေါင်း ၁၁ ၁၇

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

(၂၀၁၀- ၂၀၁၁) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ် သင်တန်း (၂၀၁၀ - ၂၀၁၁)
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) ၃၁   ၃၂ ၆၃
ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက်နည်းပညာသင်တန်း (BST) ၁၂
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) ၃၁ ၃၃
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) ၁၇ ၂၄
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) ၃၀  - ၃၀
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (MT) -
စုစုပေါင်း ၃၂ ၃၃

၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိ သင်တန်းပြီး ကျောင်းသား/သူ စာရင်း

ပညာသင်နှစ် သင်တန်းအလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား/သူ အင်အားစာရင်း
စဉ် ဘာသာရပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ပညာသင်နှစ်

ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦ နည်းပညာ ၁၅ ၁၅ ၃၀ ၁၅ ၂၃ ၂၀ ၂၉ ၂၂ ၂၈
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ ၁၃ ၁၄ ၁၄ ၁၉ ၁၈ ၂၀
လျှပ်စစ် နည်းပညာ ၁၀ ၁၁ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၂၂
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ - ၁၈ - ၁၈ ၂၂ - ၂၂ ၃၀ - ၃၀
သုတ နည်းပညာ - ၁၁ ၁၆ ၁၄ ၁၉
စုစုပေါင်း ၃၅ ၁၉ ၅၄ ၆၅ ၁၀ ၇၅ ၈၁ ၂၀ ၁၀၁ ၁၀၀ ၁၉ ၁၁၉
စုစုပေါင်းသင်တန်းဆင်းဦးရေ     =   ၂၈၁ ဦး    (ကျား) +     ၆၈ ဦး   (မ)    = ၃၄၉   ဦး
၂၀၁၆မှ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်ထိ အောင်လက်မှတ်ရရှိသူများနှင့်GTI တက်ခွင့်ရသူများစာရင်း
စဉ် ဘာသာရပ် အောင်လက်မှတ် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသို့တက်ရောက်ခွင့်ရသူစာရင်း ရာခိုင်နှုန်း
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦ နည်းပညာ ၇၂ ၃၈ ၁၁၀ ၁၃ ၁၄ ၂၇ ၂၄.၅
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ ၄၈ ၅၇ ၁၄
လျှပ်စစ် နည်းပညာ ၄၆ ၁၀ ၅၆ ၁၀ ၁၁ ၂၀
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ ၇၇ - ၇၇ ၂၀ - ၂၀ ၂၆
သုတ နည်းပညာ ၃၈ ၁၁ ၄၉ ၁၆
စုစုပေါင်း ၂၈၁ ၆၈ ၃၄၉ ၅၃ ၂၁ ၇၄ ၂၁
၂၀၁၆မှ၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်အတွင်း ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
စဉ် ဘာသာရပ် တက်ရောက်သူ မှတ်ချက်
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦ နည်းပညာ Beijing Education Technology Institute
စုစုပေါင်း