ကာလတိုသင်တန်းဆင်းဦးရေ

ကာလတိုသင်တန်းများ

ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ကာလ ဦးရေ
ကျား ပေါင်း
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၁၃.၁၁.၂၀၂၂)မှ(၂၀.၃.၂၀၂၂)ထိ
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၃.၃.၂၀၂၂)မှ(၂၀.၃.၂၀၂၂)ထိ
စုစုပေါင်း
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ကာလ ဦးရေ
ကျား ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၃.၃.၂၀၂၀)မှ(၂၀.၃.၂၀၂၀)ထိ ၂၀ ၂၅
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၃.၃.၂၀၂၀)မှ(၂၀.၃.၂၀၂၀)ထိ ၁၂
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း (၃.၃.၂၀၂၀)မှ(၂၀.၃.၂၀၂၀)ထိ ၁၀ - ၁၀
ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာရည်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း (၃.၃.၂၀၂၀)မှ(၂၀.၃.၂၀၂၀)ထိ ၄၀ ၄၉
စုစုပေါင်း ၄၅ ၅၁ ၉၆
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ကာလ ဦးရေ
ကျား ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၄.၁၁.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၁၁.၂၀၁၉)ထိ ၁၄ - ၁၄
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၄.၁၁.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၁၁.၂၀၁၉)ထိ ၁၀ ၁၆
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း (၄.၁၁.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၁၁.၂၀၁၉)ထိ -
အခြေခံဖုန်းပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း (၄.၁၁.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၁၁.၂၀၁၉)ထိ -
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုသင်တန်း (၄.၁၁.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၁၁.၂၀၁၉)ထိ ၁၀ ၁၉
စုစုပေါင်း ၄၅ ၂၀ ၆၅
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ကာလ ဦးရေ
ကျား ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၈.၂၀၁၉)ထိ ၁၇ ၂၃
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၈.၂၀၁၉)ထိ ၁၃ ၁၉
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၈.၂၀၁၉)ထိ ၁၈ - ၁၈
အခြေခံဖုန်းပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၉)မှ(၃၀.၈.၂၀၁၉)ထိ ၁၀
စုစုပေါင်း ၅၆ ၁၄ ၇၀
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ကာလ ဦးရေ
ကျား ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၁.၃.၂၀၁၉)မှ(၂၉.၃.၂၀၁၉)ထိ ၁၉ ၂၀
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၁.၃.၂၀၁၉)မှ(၂၉.၃.၂၀၁၉)ထိ - ၁၃ ၁၃
အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း (၁.၃.၂၀၁၉)မှ(၂၉.၃.၂၀၁၉)ထိ -
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသံချည်သံကွေးသင်တန်း (၁.၃.၂၀၁၉)မှ(၂၉.၃.၂၀၁၉)ထိ ၁၉ - ၁၉
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၆.၅.၂၀၁၉)မှ(၃၁.၅.၂၀၁၉)ထိ ၁၈ ၂၃
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၆.၅.၂၀၁၉)မှ(၃၁.၅.၂၀၁၉)ထိ ၁၀ ၁၉
အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း (၆.၅.၂၀၁၉)မှ(၃၁.၅.၂၀၁၉)ထိ -
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း (၆.၅.၂၀၁၉)မှ(၃၁.၅.၂၀၁၉)ထိ -
စုစုပေါင်း ၈၄ ၂၉ ၁၁၃
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ကာလ ဦးရေ
ကျား ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၂.၅.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၅.၂၀၁၈)ထိ ၂၂ ၃၁
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၂.၅.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၅.၂၀၁၈)ထိ ၁၅ ၂၂
အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း (၂.၅.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၅.၂၀၁၈)ထိ
အခြေခံပန်းရံသင်တန်း (၂.၅.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၅.၂၀၁၈)ထိ -
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၈)မှ(၃၁.၈.၂၀၁၈)ထိ ၁၈ ၂၄
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၈)မှ(၃၁.၈.၂၀၁၈)ထိ ၁၄ ၂၁
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၈)မှ(၃၁.၈.၂၀၁၈)ထိ ၁၃ - ၁၃
အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၈)မှ(၃၁.၈.၂၀၁၈)ထိ ၂၃ - ၂၃
အခြေခံလက်သမားသင်တန်း (၁.၈.၂၀၁၈)မှ(၃၁.၈.၂၀၁၈)ထိ
၁၀ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း (၃.၁၂.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၁၂.၂၀၁၈)ထိ ၂၉ ၃၈
၁၁ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၃.၁၂.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၁၂.၂၀၁၈)ထိ ၁၉ ၂၆
၁၂ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း (၃.၁၂.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၁၂.၂၀၁၈)ထိ ၂၆ - ၂၆
၁၃ အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း (၃.၁၂.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၁၂.၂၀၁၈)ထိ ၁၈ - ၁၈
၁၄ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုသင်တန်း (၃.၁၂.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၁၂.၂၀၁၈)ထိ ၂၁ ၃၀
၁၅ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသံချည်သံကွေးသင်တန်း (၃.၁၂.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၁၂.၂၀၁၈)ထိ ၁၀ ၁၅
စုစုပေါင်း ၁၃၈ ၅၅ ၁၉၃
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
ဉ် သင်တန်းအမည် အပတ် စဉ် ကာလ ဦးရေ
မှ ထိ ကျား ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၂၀-၂-၂၀၁၇ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ၁၂ ၁၉
အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း ၂၀-၂-၂၀၁၇ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ၁၁ ၁၇
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၂၀-၂-၂၀၁၇ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ၁၇ ၁၇
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၂၂-၅-၂၀၁၇ ၃၀-၆-၂၀၁၇ ၁၃ ၂၂
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၂-၅-၂၀၁၇ ၃၀-၆-၂၀၁၇ ၁၁ ၁၆
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်း ခြင်းသင်တန်း ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၅ ၁၉
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၅ ၂၀
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၈ ၁၈
ဂ‌ဟေဆက်သင်တန်း ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၈ ၁၅ ၁၅
စုစု‌ပေါင်း ၁၀၆ ၅၇ ၁၆၃
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် အပတ် စဉ် ကာလ ဦးရေ
မှ ထိ ကျား ပေါင်း
ဂ‌ဟေဆက်သင်တန်း ၈-၂-၂၀၁၆ ၈-၃-၂၀၁၆ ၁၃ ၁၃
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၁ ၁၁ ၂၂
ဂ‌ဟေဆက်သင်တန်း ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၁ ၁၁
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၈ ၂၅
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၁ ၁၁
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ၁၇ ၁၈
အ‌ခြေခံလက်သမားသင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ၁၆ ၁၈
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ၂၁ ၂၁
စုစု‌ပေါင်း ၁၀၁ ၄၆ ၁၄၇
ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ
စဉ် သင်တန်းအမည် အပတ် စဉ် ကာလ ဦးရေ
မှ ထိ ကျား ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၂၉-၇-၂၀၁၅ ၁၉-၈-၂၀၁၅ ၁၄ ၁၆
အုတ်စီသင်တန်း ၂၉-၇-၂၀၁၅ ၁၉-၈-၂၀၁၅ ၁၁ ၁၂
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၉-၇-၂၀၁၅ ၁၉-၈-၂၀၁၅ ၁၀ ၁၁ ၂၁
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၇ ၂၁
အုတ်စီသင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၄
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၄ ၂၃
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၉ ၁၉
စုစု‌ပေါင်း ၈၅ ၄၁ ၁၂၆
စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်မှယနေ့အထိ သင်တန်းသားဦးရေစုစုပေါင်း
စဉ် သင်တန်းအမည် ကျား ပေါင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု (%) ပူးပေါင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၁၄ ထိ) ၂၂၈ ၇၈ ၃၀၆ ၅၀
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း  ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၁၅ ထိ ) ၁၀၁ ၁၈၄ ၂၈၅ ၃၀
အုတ်စီသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၂ ထိ ) ၁၆ ၁၀ ၂၆ ၂၃
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၁၀ ထိ) ၁၅၉  - ၁၅၉ ၄၀
ဂဟေဆက်သင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၈ ထိ ) ၉၉ ၁၀၀ ၄၀
အခြေခံလက်သမားသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၂ ထိ ) ၁၃ ၁၄ ၃၀
အခြေခံပန်းရံသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ )  - ၂၀
သံချည်သံကွေးသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၂ ထိ) ၂၉ ၃၄ ၃၂ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်းသင်တန်း( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၂ ထိ) ၃၀ ၁၉ ၄၉ ၂၉
၁၀ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ )  - ၂၆
၁၁ အခြေခံ ဖုန်းပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ မှ ၂ ထိ) ၁၄ ၁၆ ၂၅
၁၂ လျှပ်စစ်မော်တာထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်သင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁ ) ၂၀ ၂၅ ၂၈
၁၃ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာရည်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း ( အပတ်စဉ် ၁) ၄၀ ၄၉ ၂၀
၁၄ စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာရွှေ့လျားသင်တန်း (လျှပ်စစ်) ( အပတ်စဉ် ၁) ၈၄  - ၈၄ ၆၀ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (ဆင်တဲ)
စုစုပေါင်း ၈၁၆ ၃၄၅ ၁၁၆၁
စဉ် သင်တန်းအမည် အပတ် စဉ် ကာလ ဦးရေ
မှ ထိ ကျား  ပေါင်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၂၉-၇-၂၀၁၅ ၁၉-၈-၂၀၁၅ ၁၄ ၁၆
အုတ်စီသင်တန်း ၂၉-၇-၂၀၁၅ ၁၉-၈-၂၀၁၅ ၁၁ ၁၂
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၉-၇-၂၀၁၅ ၁၉-၈-၂၀၁၅ ၁၀ ၁၁ ၂၁
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၇ ၂၁
အုတ်စီသင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၄
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၄ ၂၃
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ၁၉ ၁၉
ဂ‌ဟေဆက် သင်တန်း ၈-၂-၂၀၁၆ ၈-၃-၂၀၁၆ ၁၃ ၁၃
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း၊ ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၁ ၁၁ ၂၂
၁၀ ဂ‌ဟေဆက် သင်တန်း၊ ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၁ ၁၁
၁၁ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၈ ၂၅
၁၂ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၂-၅-၂၀၁၆ ၂၁-၅-၂၀၁၆ ၁၁ ၁၁
၁၃ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ၁၇ ၁၈
၁၄ အ‌ခြေခံလက်သမားသင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆
၁၅ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ၁၆ ၁၈
၁၆ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ၂၁ ၂၁
၁၇ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၂၀-၂-၂၀၁၇ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ၁၂ ၁၉
၁၈ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း ၂၀-၂-၂၀၁၇ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ၁၁ ၁၇
၁၉ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၂၀-၂-၂၀၁၇ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ၁၇ ၁၇
၂၀ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၂၂-၅-၂၀၁၇ ၃၀-၆-၂၀၁၇ ၁၃ ၂၂
၂၁ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၂-၅-၂၀၁၇ ၃၀-၆-၂၀၁၇ ၁၁ ၁၆
၂၂ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်း ခြင်းသင်တန်း ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၅ ၁၉
၂၃ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၅ ၂၀
၂၄ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၈ ၁၈
၂၅ ဂ‌ဟေဆက်သင်တန်း ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၈ ၁၅ ၁၅
၂၆ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁၀ ၂-၅-၂၀၁၈ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၂ ၃၁
၂၇ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၀ ၂-၅-၂၀၁၈ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅ ၂၂
၂၈ ဂ‌ဟေဆက်သင်တန်း ၁၀ ၂-၅-၂၀၁၈ ၂၈-၅-၂၀၁၈
၂၉ ပန်းရံသင်တန်း ၁၀ ၂-၅-၂၀၁၈ ၂၈-၅-၂၀၁၈
၃၀ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁၁ ၁-၈-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ၁၈ ၂၄
၃၁ အ‌ခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၁ ၁-၈-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ၁၄ ၂၁
၃၂ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၁ ၁-၈-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ၁၃ ၁၃
၃၃ ဂ‌ဟေဆက် သင်တန်း ၁၁ ၁-၈-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ၂၃ ၂၃
၃၄ အ‌ခြေခံလက်သမားသင်တန်း ၁၁ ၁-၈-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈
၃၅ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁၂ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၉ ၃၈
၃၆ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၂ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၁၉ ၂၆
၃၇ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၂ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၆ ၂၆
၃၈ ဂ‌ဟေဆက် သင်တန်း ၁၂ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈ ၁၈
၃၉ သံချည်သံကွေးသင်တန်း ၁၂ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၁၀ ၁၅
၄၀ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်း သင်တန်း ၁၂ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၁ ၃၀
၄၁ စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာရွေ့လျား သင်တန်း(လျှပ်စစ်) ၃၀-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ၈၄ ၈၄
၄၂ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁၃ ၁-၃-၂၀၁၉ ၂၉-၃-၂၀၁၉ ၁၉ ၂၀
၄၃ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၃ ၁-၃-၂၀၁၉ ၂၉-၃-၂၀၁၉ ၁၃ ၁၃
၄၄ ဂ‌ဟေဆက်သင်တန်း ၁၃ ၁-၃-၂၀၁၉ ၂၉-၃-၂၀၁၉
၄၅ သံချည်သံကွေးသင်တန်း ၁၃ ၁-၃-၂၀၁၉ ၂၉-၃-၂၀၁၉ ၁၉ ၁၉
၄၆ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁၄ ၆-၅-၂၀၁၉ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ၁၈ ၂၃
၄၇ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၄ ၆-၅-၂၀၁၉ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၉
၄၈ အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း ၁၄ ၆-၅-၂၀၁၉ ၃၁-၅-၂၀၁၉
၄၉ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၄ ၆-၅-၂၀၁၉ ၃၁-၅-၂၀၁၉
၅၀ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၅ ၁-၈-၂၀၁၉ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၆
၅၁ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၅ ၁-၈-၂၀၁၉ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ၁၄ ၁၉
၅၂ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း ၁၅ ၁-၈-၂၀၁၉ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ၁၅ ၁၅
၅၃ အခြေခံဖုန်းပြင်သင်တန်း ၁၅ ၁-၈-၂၀၁၉ ၂၉-၈-၂၀၁၉
၅၄ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၆ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၆
၅၅ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၆ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ ၁၄ - ၁၄
၅၆ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း ၁၆ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ -
၅၇ အခြေခံဖုန်းပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၁၆ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ -
၅၈ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်း သင်တန်း ၁၆ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၉
၅၉ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၇ ၃-၃-၂၀၂၀ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ၁၂
၆၀ လျှပ်စစ်မော်တာထိန်းသိမ်း မောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်း ၁၇ ၃-၃-၂၀၂၀ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ၂၀ ၂၅
၆၁ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း ၁၇ ၃-၃-၂၀၂၀ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ၁၀ - ၁၀
၆၂ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာရည် အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း ၁၇ ၃-၃-၂၀၂၀ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ၄၀ ၄၉
စုစုပေါင်း ၈၁၆ ၃၄၅ ၁၁၆၁