ဆရာ/ဆရာမများ၏ သင်တန်းတက်ရောက်မှု တိုးတက်လာမှုများ

စဉ် သင်တန်းအမည် ဦးရေ သင်တန်းနေရာ
Motorcycle Rapair and Maintenance Training TPTC (ဘယ်လင်း)
Basic Motorbike Repair short course Training TPTC (ဘယ်လင်း)
Machine Tools Partical Training TPTC (ဘယ်လင်း)
Construction Mechanery Course TPTC (ဘယ်လင်း)
Fluid Mechanic Laboratory TPTC (ဘယ်လင်း)
Local Vocational Training Course (Rural Mechanic) TPTC (ဘယ်လင်း)
Lvt Course for House winner TPTC (ဘယ်လင်း)
Electrical Power Training TPTC (ဘယ်လင်း)
Teachircal Teacher Training Program (Level 1,2) TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၀ ICT Skill Development Training TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၁ Interactive Pedagogical Strategies TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၂ Practical and Pedagogical teacher Training in Auto Motive Technology with a focus on Lesson Planning TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၃ PLC and IMC Training
-Interactive Pedagogical Strategies
TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၄ Basic Electrical Training TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၅ Train the Trainer TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၆ Safety Management TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၇ ED 2000 Instrument Training TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၈ Electronic Training TPTC (ဘယ်လင်း)
၁၉ DTVE Refresher Course ကျောက်ဆည်
၂၀ Basic Masory Traing  -
၂၁ Referesher Course TPTC (ဘယ်လင်း)
၂၂ Bar Bending ရန်ကုန်
၂၃ Total station TPTC (ဘယ်လင်း)
၂၄ Auto Mechanies Partical Training TPTC (ဘယ်လင်း)
၂၅ Autotronic Training Training TPTC (ဘယ်လင်း)
၂၆ English Language (level 1) Training TPTC (ဘယ်လင်း)
၂၇ -Occupational Safety and Health TPTC (ဘယ်လင်း)
၂၈ Pre-service TVET Teacher Capacity Building Workshop(1) ၁၂ TPTC (ဘယ်လင်း)
၂၉ Pre-service TVET Teacher Capacity Building Workshop(2) TPTC (ဘယ်လင်း)
စဉ် သင်တန်းအမည် ဦးရေ သင်တန်းနေရာ
Business Incubation Center (BIC) in TVET Institution ၁၈      CBSC Online
Strategic Planning and Management for Development  of TVET Institution ၁၇      CBSC Online
Career Counseling and Vocational Guidance Skills ၁၀      CBSC Online
Developing Green Skills to Produce Skilled Workers for Sustainable Development ၁၅      CBSC Online
Vocational Excellence in the Time of COVID -19 ၁၇      CBSC Online
Planning and Management for Development  of TVET      CBSC Online
Effective Instructional Skills for TVET Teachers      CBSC Online
Online In-Ccountry Program on Enhancing TVET Institutions and Industry Linkages for Quality TVET  Online
Oygen Concentrator Troubleshooting and Maintenance  Online
၁၀ CPU Toolkit Web Application  Online
၁၁ Teaching Methods and Strategies  Online
၁၂ Knowledge Sharing Event on B.Tech Program ၁၀  Online
၁၃ Staff Mangement System  Online
၁၄ Web Design Training  Online
၁၅ Video Editing For Beginners (Adobe Premiere Pro CC)  Online
၁၆ Basic Master CAM 2D & Tool path Creation & 3D Drawing & Tool path Creation Training  Online
၁၇ Website Administration Training  Online