အခြားဌာနများ

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဦးအောင်ခိုင်ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၃
စီမံဌာန
G.T.H.S(ET)
ဦးအောင်ဇော်လင်းအငယ်တန်းအင်/ယာ-၃(၁၀)တန်း
ဦးစောဌေးလုံခြုံရေး(၇)တန်း
ဦးဇော်ထွန်းနိုင်လုံခြုံရေး

တတိယနှစ်(ပထဝီ)
ဒေါ်အေးမိနိုင်သန့်ရှင်းရေး(၄)တန်း
ဦးကျော်ဇင်လင်းရုံးအကူ
စီမံဌာန
(၁၀)တန်း
ဒေါ်သဉ္ဇာမိုးနေ့စား(၇)တန်းအောင်
ဦးအောင်ရဲထက်နေ့စား(၈)တန်း
ဒေါ်လှဝင်းကြည်နေ့စား(၅)တန်း
၁၀ဦးရဲကျော်သူရေစက်မောင်း(၄)တန်း
၁၁ဦးပြည့်ဝအောင်လုံခြုံရေး(၈)တန်း
၁၂ဦးဇာနည်ထွန်းယာဉ်မောင်း(၉)တန်းအောင်